มอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา

   วันเสาร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.  พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีมอบทุน และอุปกรณ์การศึกษา แด่พระนิสิต และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในโครงการต้มโฮมเบิ่งแญงฮักแพงแบ่งปันร่วมใจผูกเสี่ยว สานสัมพันธ์ ของศิษย์เก่า พธ.บ. รุ่น ๓๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพุฒาจารย์เกี่ยว ฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง