สิงห์สัญจรสัมพันธ์

  วันเสาร์ ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เปิดโลกกว้างสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางรัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ ในกิจกรรมสิงห์สัญจรสัมพันธ์ครั้งที่ 2
ลงนามบันทึกความร่วมมือสิงห์สัญจรสัมพันธ์ ร้อยแก่นสารสินธุ์สัมพันธ์
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 15 ครั้ง