ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

   วันพุธที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗
   ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรใหม่ ซึ่งยังไม่ได้เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศ โดยนับจากการอบรมปฐมนิเทศครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นต้นมา จึงได้โครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้ทราบถึง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง กฎ ของมหาวิทยาลัย และให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานของมหาวิทยาลัย โดยสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
   โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ นี้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๒ รูป/คน ประกอบด้วย
๑. บุคลากร ประเภทวิชาการ แบ่งเป็นบรรพชิต จำนวน ๗๐ รูป คฤหัสถ์ จำนวน ๗๘ คน
๒. บุคลากร ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป แบ่งเป็นบรรพชิตจำนวน ๔๗ รูป คฤหัสถ์ จำนวน ๑๑๗ คน
   ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมดำเนินการประกอบด้วย การอบรม การบรรยาย การระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
   การนี้พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น จึงมอบหมายให้บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ รูป/คน โดยมี
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัช เรืองแสน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น
๒. พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก อาจารย์
๓. พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร. อาจารย์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรียงดาว ทวะชาลี อาจารย์
๕. ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา อาจารย์
๖. นายทรงพล โชติกเวชกุล อาจารย์
๗. นายวิรัตน์ ทองภู อาจารย์
๘. นางสาวพันทิวา ทับภูมี อาจารย์
๙. พระอธิการไชยา ติกฺขวโร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
๑๐.นายตะวัน พรมบุตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
๑๑.นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
๑๒.นางสาวสุกาญดา เทนอิสสระ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
๑๓.นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
๑๔.นายอภิวัฒน์ สาระบัน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๕.นายชานนท์ ฮาดภักดี ตำแหน่งช่างเทคนิค
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 26 ครั้ง