การอบรมและจัดสอบภาษาบาลี

   วันเสาร์ที่ ๑๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดโครงการอบรมและจัดสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) สำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาและอบรมภาษาภาษาบาลี ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นิสิตได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา และนิสิตได้สอบวัดความรู้ด้านภาษาบาลีในเกณฑ์ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อใช้ในการเสนอขออนุมัติจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป
   โดยมีนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตเข้าร่วม จำนวน ๕๔ รูป/คน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น สมเด็จพระพุฒาจาย์ (สนิท ชวนปญฺญมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 15 ครั้ง