โครงการภาษาไทยสานฝันฯ

   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ร่วมกับชมรมภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการภาษาไทยสานฝัน สร้างสัมพันธ์ภูมิปัญญาวิถีไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่วันที่ ๑๗-๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
   เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยของนิสิตรวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยในสถาบันการศึกษาให้มีสัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น อนุรักษ์และสืบสานภาษาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของชาติ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของสังคมในวงกว้างมากขึ้น
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๒๐ รูป/คน แบ่งเป็น
๑) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐ รูป/คน
๒) นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑-๔ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน ๑๐๐ รูป/คน
๓) นิสิตหลักสูตรอื่นๆ ในวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๑๐ รูป/คน
๔) นักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าที่โรงเรียนคอนสวรรค์ จำนวน ๒๐๐ คน  
   การนี้ได้รับเกียรติจากนายสุชาติ รักษาชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานในพิธี ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง