OPEN HOUSE 2024

   วันพุธที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ “MCUKK OPEN HOUSE 2024”เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธ รรม ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดงาน “MCUKK OPEN HOUSE 2024” เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาได้เสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เปิดโอกาสให้นักเรียนและบุคคลที่สนใจได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัย เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการศึกษา 
   โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่นตลาดนัดหลักสูตร การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับ ม.ปลาย การประกวดผลงานว่าที่บัณฑิตยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และกิจกรรมลุ้นโชครับทุนการศึกษา

   มีโรงเรียนที่เข้าร่วม ทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมเขต  ๗  ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เครือข่าย MOU กับมหาวิทยาลัย มจร ในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย เป็นต้น กว่า ๕๐ โรงเรียน มีนักเรียนและคณะครูเข้ารวมกว่า ๓๕๐ รูปคน มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต มจร ขอนแก่น กว่า ๓๐๐ คน  รวมแล้ว  กว่า ๕๐๐ รูป/คน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 26 ครั้ง