ตรวจสุขภาพประจำปี

   วันศุกร์ที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่ ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ตามโปรแกรมที่โรงพยาบาลขอนแก่น ณ ห้องประชุมพิมลธรรม (ห้อง ๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง