กิจกรรมวันมาฆบูชา

   วันศุกร์ที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ มหาจุฬาณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา    วันศุกร์ที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ มหาจุฬาณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา
   ด้วยสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมประกวดสวมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ภายใต้โครงการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางพระพุทธศาสนา คือการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา 
   โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การสนับสนุนกิจกรรม และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเครือข่ายด้านพระพุทธศาสนาเข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ รูป/คน มีทีมเข้าร่วมการประกวดจำนวน ๑๐ ทีม จากจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดสกลนคร
   การนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตามอบโล่รางวัลในราชทินนาม พระพรหมวัชรเมธี เพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่เข้าประกวด ถือเป็นสรรพสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นอย่างยิ่ง
   ด้วยสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมประกวดสวมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ภายใต้โครงการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางพระพุทธศาสนา คือการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา 
   โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การสนับสนุนกิจกรรม และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเครือข่ายด้านพระพุทธศาสนาเข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ รูป/คน มีทีมเข้าร่วมการประกวดจำนวน ๑๐ ทีม จากจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดสกลนคร

   การนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตามอบโล่รางวัลในราชทินนาม พระพรหมวัชรเมธี เพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่เข้าประกวด ถือเป็นสรรพสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นอย่างยิ่ง
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 22 ครั้ง