ประชุมเก็บผลไม้ป่า

   วันเสาร์ที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. บริษัท ทีพี ไทยพิคเกอร์ จำกัด และ บริษัท ภัทร์ภูมิ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร  ขอใช้สถานที่ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงการจ้างงาน และตรวจสุขภาพ ก่อนเดินทางไปเก็บสตรอเบอร์รี่ และเก็บผลเบอร์รี่ป่าประเทศสวีเดน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๒๙๕ คน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง