แผนการจัดซื้อจัดจ้าง'67

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 39 ครั้ง