ตรวจประเมินความพร้อม ป.บัณฑิต

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รับการตรวจประเมินความพร้อมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  เมตตาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมพิมลธรรม (ห้อง ๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 24 ครั้ง