กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการภายใน หัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป” และ “เรื่อง การบริหารงบประมาณ“งบพลาง” และ “งบลงทุน”
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการนี้ ขึ้นมาซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป”และ “เรื่อง การบริหารงบประมาณ“งบพลาง” และ “งบลงทุน” บรรยาย โดย พระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
  เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการได้ทราบนโยบายในการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป ให้บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพได้ทราบหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป และให้ผู้บริหาร และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ และด้านพัสดุได้ทราบนโยบายและการบริหารงบประมาณ “งบพลาง” และ “งบลงทุน”
ในการจัดโครงการครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน ๙๕ รูป/คน  ประกอบไปด้วย
   ๑. ผู้บริหารและบุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๕๘ รูป/คน
   ๒. ผู้บริหารและบุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยาลัยสงฆ์เลย จำนวน ๑๐ รูป/คน
   ๓. ผู้บริหารและบุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐ รูป/คน
   ๔. ผู้บริหารและบุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จำนวน ๔ รูป/คน
   ๕. ผู้บริหารและบุคลากรสายปฏิบัติการ หน่วยวิทยบริการจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓ รูป/คน
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺญมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 37 ครั้ง