ศึกษาดูงาน มข.

   วันศุกร์ที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เดินทางศึกษาดูงาน ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดูแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx การบริหารงานหลักสูตรที่เลิศ  และการบริการวิชาการและการบริหารงานองค์กรที่เป็นเลิศ
   เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เดินทางถึงสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวตอนรับและแนะนำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) งานการบริการวิชาการ งานศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต งานการจัดการหลักสูตรบูรณ (Integrated Curriculum) ตามความต้องการของสังคม ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น ๕ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   จากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เดินทางจากสำนักบริการวิชาการถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวตอนรับ และแนะนำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx การบริหารงานหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น ๔ อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง