บุญกุ้มข้าวใหญ่ฯ

   วันเสาร์ที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น จัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๗  
   เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ด้านการอนุรักษ์  สืบสาน ส่งเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้กับนิสิต โดยบูรณาการกับรายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา และรายวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตและพุทธศาสนิกชน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน ยึดมั่นในพระรัตนตรัย และมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต และยกย่องและเชิดชูพระมหาเวสสันดรชาดก ในฐานะเป็นพระชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
   การนี้ได้รับเกียรติจากท่านสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย ณ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดบุญกุ้มข้าวใหญ่ ฟังเทศน์มหาชาติ และเยี่ยมชมคุ้มวัฒนธรรม
   กิจกรรมภาคเช้า กิจกรรมเทศน์สอง (ฉลองกองข้าว) โดยพระมหาพงษ์พัฒน์ ขนฺติญาณกวี นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
   กิจกรรมภาคบ่ายฟังเทศน์ ปุจฉาวิสัชนา“เวสสันตรปัญหา” ๓ ธรรมาสน์ โดย ๑) พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร. ๒) พระครูศรีพุทธิบัณฑิต, ผศ.ดร. ๓) พระมหากิตติ กิตฺติเมธี, พิธีแห่พระอุปคุต เชิญผเหวดเข้าเมือง, พิธีสมโภชน์บุญคูณลาน และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล
  ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และพุทธศาสนิกชน เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมในงานบุญครั้งนี้กว่า ๓๐๐ รูป/คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง