บุญกุ้มข้าวใหญ่ฯ วันที่สอง

   วันอาทิตย์ที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ด้านการอนุรักษ์  สืบสาน ส่งเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้กับนิสิต โดยบูรณาการกับรายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา และรายวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตและพุทธศาสนิกชน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน ยึดมั่นในพระรัตนตรัย และมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต และยกย่องและเชิดชูพระมหาเวสสันดรชาดก ในฐานะเป็นพระชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
   - กิจกรรมภาคเช้า พิธีแห่ข้าวพันก้อน-ฟังเทศน์คาถาพัน, พิธีฟังเทศน์มหาชาติ เทศน์แหล่อีสานสามธรรมาสน์ โดย ๑) พระมหาชัชวาล อภิญาณกวี ๒) พระมหาเริงชัย วรสิทฺธิญาณกวี ๓) พระณัลทวัฒน์ กิตฺติวรวิญฺญู
   - กิจกรรมภาคบ่าย พิธีถวายกัณฑ์หลอน 
ยอดผ้าป่าสามัคคี บุญกุ้มข้าวใหญ่ และฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ รวม ๓๗๘,๒๔๐ บาท


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง