บรรยายพิเศษ ป.บส.

   วันอาทิตย์ที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษากับการปกครองคณะสงฆ์ ในยุคปัจจุบัน ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสรุปรายวิชาเรียน นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ห้องเรียนจังหวัดขอนแก่น ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง