สอบวิชาข้อสอบกลาง

   วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  โดยวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รายวิชามนุษย์กับสังคม, รายวิชาวรรณกรรมพระพุทธศาสนา (วิชา แกนพระพุทธศาสนา ๖๔), รายวิชาพระวินัยปิฎก, รายวิชาประวัติพระพุทธศาสนา, รายวิชาภาษากับการสื่อสาร, รายวิชา พระไตรปิฎกศึกษา (ทั่วไป ๖๔),  รายวิชาพระสุตตันปิฎก และรายวิชาพระอภิธรรมปิฎก โดยการสอบวัดผลการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (E-Testing) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 20 ครั้ง