ค่ายอาสาฯ รัฐศาสตร์

   ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน รวมใจไทรัฐศาสตร์ ชมรมรัฐศาสตรสัมพันธ์ มจร.ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๕ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมกับชมรมรัฐศาสตร์สัมพันธ์ จัด “กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน รวมใจไทรัฐศาสตร์ ชมรมรัฐศาสตรสัมพันธ์ มจร.ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  ณ โรงเรียนบ้านหินลาด ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านหินลาด ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีจิตอาสา มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีภาวะความเป็นผู้นำ ส่งเสริมให้นิสิตรู้จักการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตในหมู่คณะ ให้นิสิตได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๗๐ รูป/คน ประกอบด้วย คณาจารย์ จำนวน ๘ รูป/คน นิสิต จำนวน ๗๕ รูป/คน คณะกรรมการโรงเรียนและคณะคุณครู จำนวน ๑๕ คน นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๔๖ คน และชาวบ้านหินลาด โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น ๓ วัน 
วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  มีการจัดกิจกรรมดังนี้
   ๑. กิจกรรมเตรียมพร้อมการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียน 
   ๒. กิจกรรมสันทนาการ
   ๓. กิจกรรมปณิธานชาวสิงห์อโศก รัฐศาสตร์ มจร วิทยาเขตขอนแก่น
วันเสาร์ ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการจัดกิจกรรมดังนี้
   ๑. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียน
   ๒. กิจกรรมสายแนนชาวสิงห์อโศก    
   ๓. กิจกรรมต้นไม้รัฐศาสตร์   
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการจัดกิจกรรมดังนี้
   ๑. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขนเจ้าฮ่วมเข้าสู่ขวัญ 
   ๒. กิจกรรมของแทนใจมอบไว้ให้กับน้อง สายสัมพันธ์ชาวสิงห์อโศก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตขอนแก่น กับ โรงเรียนบ้านหินลาด ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
   ๓. กิจกรรมรัฐศาสตร์เพื่อสังคมแสงธรรมส่องใจสู่สังคมสันติสุข เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหินลาด ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 56 ครั้ง