สอบวัดผลปลายภาค

   วันพุธที่ ๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดสอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 18 ครั้ง