ขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตันแบบฯ

   วันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา สวนพุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการ "ขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตันแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรม "แบ่งปันกล้าไม้ เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล" และในปี พ.ศ.๒๖๕๗ ได้มีการขุด ปรับ แต่งพื้นที่ เป็นคลองเพื่อเก็บกักน้ำและกระจายความชื้นในพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่คงสภาพตามรูปแบบแปลน และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ให้เกิดความสมดุลตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ จึงได้กำหนดกิจกรม"แบ่งปันกล้าไม้ เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล"

   ในการจัดกิจกรรม "แบ่งปันกล้าไม้ เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล" ครั้งนี้มีเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน ๙๕ แปลง/คน, ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำ อช.อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน ๓๔ คน, ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๓๐ รูป/คน ร่วมทั้งสิ้น ๑๑๙ รูป/คน ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา สวนพุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 18 ครั้ง