การประชุมวิชาการฯ

   วันพุธที่ ๒๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร., กรรมการมหาเถรสมาคม , อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔ และเมตตาปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการสร้าง สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน ” การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๖ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔ โดยใช้หัวข้อหลัก หรือ Theme ของการประชุม คือ พุทธนวัตกรรมเพื่อการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการของคณาจารย์และงานวิจัย วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน สู่สาธารณชน สร้างองค์กรเครือข่ายการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างคณาจารย์ นิสิต จากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และเพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ

   กิจกรรมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปาฐกถาในภาคเช้า และการนำเสนอบทความแบบปากเปล่าในห้องประชุมกลุ่มย่อย จำนวน ๑๓ ห้อง ในภาคบ่าย มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันเครือข่าย จำนวน ๑๘ หน่วยงาน มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐ รูป/คน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 28 ครั้ง