ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง67

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 53 ครั้ง