ถวายพระพรชัยมงคล

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕'๖๗ ประชาชนขาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งฝ่ายอาณาจักรและพุทธจักร ล้วนปลื้มปิติยินดี และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน
  ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ มหาเถรสมาคมมีมติมอบ วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาหลัง ทำวัตรเย็นทุกวันจันทร์ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๙ ตามความเหมาะสม และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนโดยการสวมใส่เสื้อสีเหลือง
  การนี้นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์, พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน ๑๒๐ คน, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๕o คน, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๕ คน รวมจำนวน ๒๐๕ คน ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 58 ครั้ง