โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ

   วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ณ วัดธาตุพระอารามหลวง เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแห่น เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข และพี่น้อง อสม.ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิภา มิลินทวิสมัย ประธานชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น และคณะ ร่วมในกิจกรรม

   สำหรับโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ จัดโดยสมาคมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับวัดธาตุพระอารามหลวง เพื่อเป็นการมอบของที่ระลึกและขอพรผู้สูงอายุ 95 ปี (Smart Aging) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 30 คน เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยการเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ นั้น เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ด้วยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีคุณค่าสำหรับลูกหลานไทยทุกคน เพราะเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ในแต่ละช่วงอย่างมากมาย จนสามารถถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตาม และเป็นวัยที่สามารถสร้างความสัมพันธ์อบอุ่นให้กับลูกหลานในครอบครัวและในชุมชนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างคุณงามความดีต่างๆ ที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างเพื่อให้ลูกหลานได้ถือปฏิบัติตาม ผู้สูงอายุที่อยู่ในเทศบาลนครขอนแก่นเป็นบุคคลที่ลูกหลานทุกคนให้ความรักและเคารพ เพราะท่านเป็นผู้หนึ่งที่สร้างแต่สิ่งที่ดีๆ ให้ลูกหลานได้เห็นและได้ปฏิบัติสืบต่อมา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและเคารพต่อผู้สูงอายุ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้สูงอายุในการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจลูกหลานในตำบลต่อไป
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 42 ครั้ง