ประเพณีสรงน้ำ-รดน้ำขอพร

   วันพุธที่ ๑๐ เดือนเมนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของไทย กิจกรรม วันสืบสานประเพณีสรงน้ำ-รดน้ำ และขอพรในวันมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

   เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามประเพณีสรงน้ำ - รดน้ำและขอพรของสังคมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อพระเถระ ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ บุคลากรได้ร่วมจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคนดี มีศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรมอย่างยั่งยืนสืบต่อไป และเพื่อให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต และมีพลังแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์วิปัสสนาภาวนาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 50 ครั้ง