แห่พระลับ

   วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมพิธีอัญเชิญพระศรีสัตนาคนหุต (หลวงพ่อพระลับ) องค์จริง พระประจำบ้านประจำเมืองจังหวัดขอนแก่น
   การอัญเชิญหลวงพ่อพระลับมาประดิฐษฐาน ตามคติความเชื่อในการสร้างบ้านแปงเมืองจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมือง ในครั้งนั้นจึงได้อัญเชิญหลวงพ่อพระลับมาเพื่อเคารพสักการะเป็นมิ่งมงคล ณ บ้านบึงบอนสืบมา และเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน 
  เมื่อถึงเดือน ๕ จึงอัญเชิญพระศรีสัตนาคนหุต (หลวงพ่อพระลับ) แห่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ฮดสงด้วยน้ำอบน้ำหอม ถวายบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้ดามฮีตเดือน ๕ บุญสงกรานต์ เพื่อสิริมงคล ชำระโรคภัยสิ่งอันไม่เป็นมคล ในธรรมเนียมดั้งเดิมเมื่ออัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญลงหอโฮงฮดสงแล้ว จะมีการบายศรีพระพุทธรูป ขอสมมาคาระพระรัตนตรัย เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว และในช่วงเวลายามบ่ายของทุกวัน คณะศรัทธาชาวบ้านจะเก็บดอกไม้ที่บานในฤดูนี้ มาเสียบร้อยทำเป็นตันดอกไม้อย่างสวยงาม และแห่ต้นดอกไม้เข้าวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตามธรรมเนียมดั้งเดิมในบุญสงกรานต์ของชาวลาวล้านช้างในอดีด และชาวภาคอีสานในปัจจุบัน
  ขบวนแห่อัญเชิญพระศรีสัตนาคนหุต (หลวงพ่อพระลับ) ในครานี้ได้นำเอาธรรมเนียมตั้งแต่ครั้งอดีตที่เคยยึดถือปฏิบัติ มาเป็นรูปแบบการแห่ในครั้งนี้ โดยนำเอาธรรมเนียมการแห่น้ำฮดสงพระพุทธรูป (พระเจ้า) และการแห่ต้นดอกไม้ตามแบบดั้งเดิมของดินแดนล้านช้างในอดีต ในภาคอีสาน และในจังหวัดขอนแก่นที่ปรากฏ ในปัจจุบัน เป็นรูปแบบขบวน "ฮดสงบุญเดือนห้า แห่น้ำสมมา ถวายบูชาต้นดอกไม้" เป็นแนวคิดหลักในขบวนแห่ในครั้งนี้

  ซึ่งเคลื่อนขบวนจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปยังวัดธาตุ พระอารามหลวง เพื่อทำพิธีอัญเชิญพระพุทธลับ ขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถ วัดธาตุ พระอารามหลวง ให้ประชาชนได้สักการะ และสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 43 ครั้ง