บุญเดือน ๕ ฮดสรงพระธาตุฯ

   วันอังคารที่ ๑๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานโครงการสืบสานอารยธรรมด้านสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรม : เอ็ดบุญเดือน ๕ ฮดสรงพระธาตุ สมมาอาวุโส
   กิจกรรมในช่วงเช้ามีกิจกรรมบุญเดือน ๕ มาติกา บังสุกุล ร่วมญาติ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มหาจุฬาฯ ขอนแก่น FM ๑๐๑.๗๕ MHz ในภาคบ่ายกิจกรรม "ฮดทรงพระธาตุ สมมาอาวุโส" ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 58 ครั้ง