รายงานตัวเจ้าหน้าที่ จศป

   วันพุธที่ ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์) เจ้าคณะภาค ๑๐, รองแม่กองบาลีสนามหลวงประจำหนตะวันออก, เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เดินทางเยี่ยมสถานที่รับรายงานตัว พร้อมด้วยกองงานเลขานุการ สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๐ เดินทางปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่รับรายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ตำแหน่งครูสอนพระปริยัติธรรม สังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
   ด้วยสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งและบรรจุครูสอนพระปริยัติธรรม ตามข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษา พระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕๘ กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำในกองบาลีสนามหลวงกองธรรมสนามหลวง กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ศูนย์พระปริยัตินิเทศก็แห่งคณะสงฆ์ไทย และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม อยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ เป็น จศป. และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศฯ เรื่อง รายงานตัวของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) สังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 
   และเพื่อให้การรับรายงานตัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในการรายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) สังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ เดือนเมษายน ๒๕๐๗ ได้แก่หนตะวันออก ภาค ๘ ภาค ๙ ภาค ๑๐ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒ (อุดรธานี, หนองคาย, เลย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ, ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์, ปราจีนบุรี, นครนายก, จะเชิงเทรา, สะแก้ว)

   ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 27 ครั้ง