เตรียมความพร้อมบรรพชาสามเณรฯ

   วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณรอบมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน ถึงวันที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
   การนี้พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 27 ครั้ง