ปลงผมนาคสามเณรฯ

   วันศุกร์ที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ประธานฝ่ายสงฆ์, นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบนาค และ ปลงผมนาคสามเณร กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดขอนแก่น 
   เพื่อเป็นพระราชกุศล และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ศึกษาและฝึกฝนอบรม หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยน ค่านิยมให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ส่งผลให้เด็กเยาวชน มีจิตใจที่เข้มแข็งเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้มีการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้วย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน ถึงวันที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 27 ครั้ง