พิธีบรรพชาสามเณรฯ

   วันเสาร์ที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดขอนแก่น
-ภาคเช้า เวลา ๐๙.๓๐ น. มีพิธีแห่นาค ขบวนแห่นาครอบบริเวณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และพิธีบายศรีสู่ขวัญนาค ขอขมาบรรพชาสามเณร
-ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีบรรพชาสามเณร
   การนี้พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ประธานฝ่ายสงฆ์ให้การบรรพชาสามณร, นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส

   ในการดำเนินงานโครงการได้รับความร่วมมือ ทั้งภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม จำนวน ๖๐๐ รูป/คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 42 ครั้ง