ทำบุญตักบาตรสามเณรฯ

   วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ประธานฝ่ายสงฆ์, นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส พิธีทำบุญตักบาตรเช้า กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดขอนแก่น 
   จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน ถึงวันที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 29 ครั้ง