สอบคัดเลือกฯ รอบที่ ๓

   วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดสอบคัดเลือกพระภิกษุ, สามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบที่ ๓ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในรอบที่ ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๘๗ รูป/คน แยกตามสาขาวิชาดังนี้
๑. ศาสนาและปรัชญา (พธ.บ.) จำนวน ๓ รูป/คน
๒. การสอนภาษาไทย (ค.บ.) จำนวน ๒๔ รูป/คน
๓. นิติศาสตร์ (น.บ.) จำนวน ๑๐ รูป/คน
๔. นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต จำนวน ๑ คน
๕. พระพุทธศาสนา (พธ.บ.) จำนวน ๖ รูป/คน
๖. ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ) จำนวน ๘ รูป/คน
๗. รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) จำนวน ๖ รูป/คน
๘. รัฐศาสตร์ (ร.บ.) จำนวน ๑๔ รูป/คน
๙. สังคมศึกษา (ค.บ.) จำนวน ๑๕ รูป/คน
   ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 31 ครั้ง