ทำบุญตักบาตรสามเณรฯ

   วันอังคารที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ประธานฝ่ายสงฆ์, นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยมณฑลทหารบกที่ ๒๓, นายอำเภอเมืองขอนแก่น, สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น รวมถึงประชาชนทั่วไป
   ทำบุญตักบาตรเช้า กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดขอนแก่น
    จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน ถึงวันที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 45 ครั้ง