เทศนาธรรมวันพระ

   วันอังคารที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปีมะโรง เวลา ๑๐.๐๐ น. น. สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บูรณาการร่วมกับโครงการทำบุญถวายภัตาหารเพล แด่สามเณรบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จัดโครงการเทศนาธรรมประจำวันพระ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยพระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. พธ.บ.,พธ.ม., ศษ.ม., ปร.ด. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "จิตตสัมมาปณิธิกฤา" ว่าด้วยการตั้งใจชอบ
   การจัดโครงการเทศนาธรรมประจำวันพระในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, อุบาสก อุบาสิกา วัดนันทิการาม, อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, สมาชิกชมรมรวมพลคนพุทธ และพุทธศาสนิกชน เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เพื่อสมทบทุนมหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ และถวายภัตาหารเพล แด่สามเณรบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75MHz. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 39 ครั้ง