ผู้บริหารตักบาตรสามเณรฯ

   วันพุธที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น, นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รก.ผู้อำนวยการ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น รวมถึงประชาชนทั่วไป ทำบุญตักบาตรเช้า กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน ถึงวันที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 31 ครั้ง