ทัศนศึกษาศูนย์ศิลปฯ มข

   วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น นำคณะสามเณร และพระพี่เลี้ยงดูแล จำนวน ๗๓ รูป/คน เข้าทัศนศึกษา ทัศนธรรม   ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ตามที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายภาระกิจให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน - ๑๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นั้น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ได้นำคณะสามเณร และพระพี่เลี้ยงดูแล จำนวน ๗๓ รูป/คน เข้าทัศนศึกษา ทัศนธรรม   ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งได้ทำกิจกรรมการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทำกิจกรรม Dhamma in Art  เพื่อฝึกทักษะผ่านกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับน้องสามเณร ในโครงการ
   การนี้ได้รับเกียรติจากรศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะสามเณร


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 26 ครั้ง