Education Camps

   วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนิสิตเพื่อความเป็นครูวิชาชีพ (Education Camps)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๔
   ด้วยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ตะหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต ที่จะไปเป็นครูในอนาคต นิสิตที่ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคม นอกจากจะต้องศึกษาเนื้อหารายวิชาตามที่หลักสูตรกำหนดแล้ว นิสิตต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพความเป็นครู ตามมาตรฐานการผลิตครู ของ สปอว. และคุรุสภา โดยต้องส่งเสริมให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำเป็นครู ตามมาตรฐานวิชีพครู ๓ ด้าน คือ ๑. มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ ๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ๓. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
   ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มจร.ขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนิสิตเพื่อความเป็นครูวิชาชีพ (Education Camps) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
   เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับครูในยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร, ทักษะด้านเทคโนโลยี, วิธีการสอนที่แตกต่าง, การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์, วิจัยทางการศึกษา, การฝึกความอดทน และ Empathy (ความเห็นอกเห็นใจ) เป็นต้น ส่งเสริมให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ด้านการศึกษาในปัจจุบัน ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม และเรียนรู้บทบาทหน้าที่งานในโรงเรียน ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพของตนเองตามมาตรฐานการผลิตครู และปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู และให้นิสิตตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครู
โดยกิจกรรมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วม ดังนี้
 - คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑๐ รูป/คน
 - นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน ๓๐ รูป/คน
 - นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๒๐ รูป/คน
- คณะวิทยากร จำนวน ๓ ท่าน รวมทั้งสิน จำนวน ๖๓ รูป/คน
   การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ดำเนินการโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา และได้รับเกียรติจากวิทยากร ทั้ง ๓ ท่าน ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพความเป็นครู ประกอบด้วย 
  ๑. ครูชนินทร์ แก้วบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
  ๒. ครูชุติพัฒน์ สมปัญญา ครูโรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น
  ๓. ครูพศวีร์ นามมุงคุณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

  ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 32 ครั้ง