เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรฯ

   วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
   ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕'๖๗ ประชาชนขาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งฝ่ายอาณาจักรและพุทธจักร ล้วนปลื้มปิติยินดี และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน
   ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ มหาเถรสมาคมมีมติมอบ วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาหลัง ทำวัตรเย็นทุกวันจันทร์ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๙ ตามความเหมาะสม และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนโดยการสวมใส่เสื้อสีเหลือง วัดธาตุ พระอารามหลวง ได้กำหนดจัดให้ส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่นหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพในการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗
   การนี้พันเอก วีรเทพ การุณรอบดุล เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๒๓  ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๒๓ และประชาชนขาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมจำนวน ๖๐ คน ร่วมพิธี


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 26 ครั้ง