สัมมนาเตรียมความพร้อมฯ

   วันอังคารที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
  หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๔ ปี) โดยได้กำหนดให้นิสิตต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจำนวน ๑ ภาคการศึกษา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะได้ดำเนินการส่งนิสิตออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ นี้ให้เป็นไปตามข้อระเบียบของคุรุสภา เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นจึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ สำหรับนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๔ 
   เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีทักษะในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา พร้อมรับฟังคำแนะนำในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จากผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นการชี้แจงเอกสาร คู่มือต่างๆ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้แนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและการวางตัวที่เหมาะสมในการทำหน้าที่นิสิต ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และปลูกฝังอุดมการณ์ของความเป็นครูและให้กำลังใจแก่นิสิตที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โครงการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
    ๑) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐ รูป/คน
    ๒) นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๓๐ รูป/คน
    ๓) นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๒๐ รูป/คน
 รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๐ รูป/คน

   การจัดโครงการในครั้งนี้ ดำเนินการโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 27 ครั้ง