โครงการทำบุญถวายภัตาหารเพล

   วันพุธที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แรม 8 ค่ำ เดือน 5 ปี มะโรง เวลา ๑๐.๐๐ น. สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บูรณาการร่วมกับโครงการทำบุญถวายภัตาหารเพล แด่สามเณรบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จัดโครงการเทศนาธรรมประจำวันพระ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗  โดยพระมหากิตติ กิตฺติเมธี พธ.บ. ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "โกศลกถา" ว่าด้วยความฉลาด
   การจัดโครงการเทศนาธรรมประจำวันพระในครั้งนี้  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา, สมาชิกชมรมรวมพลคนพุทธ และพุทธศาสนิกชน เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เพื่อสมทบทุนมหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ และถวายภัตาหารเพล แด่สามเณรบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75MHz. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 34 ครั้ง