ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

   วันศุกร์ที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้พระธีระพงษ์ นรินฺโท, ดร. รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย พร้อมด้วยสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ในกิจกรรม "สามเณรบัณฑิต เพื่อสังคม" เยี่ยมบ้านพลังบวก พื้นที่เครือข่ายสุขภาพตำบลโคกสี และตำบลบ้านขาม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 39 ครั้ง