พิธีลาสิกขาสามเณร

   วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญตักบาตรเช้า พิธีลาสิกขาสามเณร และมอบทุนการศึกษา ในพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดขอนแก่น ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตีพระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 48 ครั้ง