ประกวดราคาจ้าง Sora Cell

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 45 ครั้ง