เทศนาธรรมประจำวันพระ

   วันพุธที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ปี มะโรง เวลา ๑๐.๐๐ น. สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการเทศนาธรรมประจำวันพระ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยพระมหาวสันต์ วสนฺตวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "ธรรมดากถา" ว่าด้วยธรรมดาของชีวิต
   การจัดโครงการเทศนาธรรมประจำวันพระในครั้งนี้ พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับสมาชิกชมรมรวมพลคนพุทธ และพุทธศาสนิกชน เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เพื่อสมทบทุนมหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75MHz. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 62 ครั้ง