โครงการเตรียมความพร้อมฯ

   วันศุกร์ที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ร่วมกับสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิขาวิชาสังคมศึกษา  จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ (นิสิตชั้นปีที่ ๒) และปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ (นิสิตชั้นปีที่ ๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา 
   เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูให้แก่นิสิต ให้นิสิตได้ทำความเข้าใจคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ปลูกฝังเจตคติที่ดีและมีทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา สร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา แนะนำแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้บริหารและคณะครูในสถานศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจแก่นิสิตในการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 
   การนี้พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานให้โอวาท และกล่าวเปิดโครงการ เวลา ๑๖.๐๐ น. เมตตามอบหมายให้พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานพิธีปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
   โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
 ๑) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  จำนวน ๑๐ รูป/คน
 ๒) นิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสังคมศึกษา  ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๓๘ รูป/คน     
 ๓) นิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสังคมศึกษา  ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๓๘ รูป/คน
 รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๖ รูป/คน

 ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 64 ครั้ง