ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง Solar cell

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้นจ้างก่อสร้าง ๙,๗๙๑,๕๙๒.๘๖ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบหกสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 59 ครั้ง