ประกวดราคาอาคารอเนกประสงค์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 31 ครั้ง