ประกวดราคาก่อสร้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 28 ครั้ง