ติดตามนิเทศก์การบริหารหลักสูตร

   วันพุธที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาออกเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ติดตามนิเทศก์การบริหารหลักสูตรหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น และการแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น 
   ในการนี้ พระเมธีวัชราจารย์,ดร. ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับมีผู้เข้ารับฟังและสมัครเรียน จำนวน 27 รูป/คน ณ ห้องประชุมพระธรรมวงศาจารย์ ชั้น 1 วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ภาพข่าวโดยเพจ facebook หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มจร


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 31 ครั้ง